خبر شماره سه

خیلی مهم شده! بازار الهیه منظورم هست! استقبال خوبی از سوی مردم ساکن ساری و شهرهای اطراف و همچنین از سوی میهمانان خارج استانی شده است. اگر به همین منوال پیش رویم، به نظر میرسد بازار الهیه در جذب مشتریان بدون رقیب بشود!

بازگشت به فهرست واحدهای تجاری