خبر شماره یک

خبر اول این که بازار الهیه با موقعیتی مناسب و برخورداری از فضایی زیبا و کارآمد به همراه ارائه خدمات ارزنده در خیابان قارن ساری افتتاح شد!

بازگشت به فهرست واحدهای تجاری