خبر اول این که بازار الهیه با موقعیتی مناسب و برخورداری از فضایی زیبا و کارآمد به همراه ارائه خدمات ارزنده در خیابان قارن ساری افتتاح شد!...
Read more